Hướng dẫn

1.Bài eC1a: Hướng dẫn tạo văn bản mẫu bằng cách upload file lên hệ thống
2.Bài eC1b: Hướng dẫn tạo văn bản mẫu trực tiếp trên hệ thống AP – eContract
3.Bài eC2: Hướng dẫn tạo hồ sơ mẫu trên hệ thống AP – eContract
4.Bài eC3a: Hướng dẫn tạo Hợp đồng điện tử trên phần mềm AP – eContract không sử dụng Hồ sơ mẫu
5.Bài eC3b: Hướng dẫn tạo Hợp đồng điện tử trên phần mềm AP – eContract có sử dụng Hồ sơ mẫu
6.Bài eC4: Hướng dẫn ký Hợp đồng điện tử trên phần mềm AP – eContract
7.Bài eC5: Hướng dẫn cập nhật danh sách đối tác lên Nền tảng AP – eContract
8.Bài eC6: Hướng dẫn thiết lập môi trường ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)

1.Clip hướng dẫn Ký Hồ sơ điện tử trên Nền tảng Hợp đồng điện tử AP – eContract
2.Clip hướng dẫn Tạo file Mẫu văn bản để tải lên Nền tảng Hợp đồng điện tử AP – eContract
3.Clip hướng dẫn tạo Mẫu văn bản trên Nền tảng Hợp đồng điện tử AP – eContract
4.Clip hướng dẫn tạo Mẫu văn bản trên Nền tảng Hợp đồng điện tử AP – eContract
5.Clip hướng dẫn tạo Hồ sơ điện tử trực tuyến trên Nền tảng Hợp đồng điện tử AP – eContract
6.Clip hướng dẫn Thêm danh sách Đối tác trên Nền tảng Hợp đồng điện tử AP – eContract